สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19502,13045,14755,10230,11021,11027,11496,8465,8466,11023,18228,11038,18673,8241,11170,8433,13044,11036 Array ( [0] => 19502 [1] => 13045 [2] => 14755 [3] => 10230 [4] => 11021 [5] => 11027 [6] => 11496 [7] => 8465 [8] => 8466 [9] => 11023 [10] => 18228 [11] => 11038 [12] => 18673 [13] => 8241 [14] => 11170 [15] => 8433 [16] => 13044 [17] => 11036 )