สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14755,8465,18676,8467,11038,8241,11021,13044,11027,9325,11036,8433,10230,8466,19502,11170,11496,18673 Array ( [0] => 14755 [1] => 8465 [2] => 18676 [3] => 8467 [4] => 11038 [5] => 8241 [6] => 11021 [7] => 13044 [8] => 11027 [9] => 9325 [10] => 11036 [11] => 8433 [12] => 10230 [13] => 8466 [14] => 19502 [15] => 11170 [16] => 11496 [17] => 18673 )