มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,6691,7357,10367,22816,5560,22555,6111,23297,7208,5724,6112,6946,10546,6945,7323,6694,6948 Array ( [0] => 7358 [1] => 6691 [2] => 7357 [3] => 10367 [4] => 22816 [5] => 5560 [6] => 22555 [7] => 6111 [8] => 23297 [9] => 7208 [10] => 5724 [11] => 6112 [12] => 6946 [13] => 10546 [14] => 6945 [15] => 7323 [16] => 6694 [17] => 6948 )