สินค้าเหลือน้อย

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6142,5560,5551,7857,22816,22976,18113,7209,23296,6827,12052,6292,10367,13054,22555,11025,8504,5555 Array ( [0] => 6142 [1] => 5560 [2] => 5551 [3] => 7857 [4] => 22816 [5] => 22976 [6] => 18113 [7] => 7209 [8] => 23296 [9] => 6827 [10] => 12052 [11] => 6292 [12] => 10367 [13] => 13054 [14] => 22555 [15] => 11025 [16] => 8504 [17] => 5555 )