สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2640,20157,2637,2642,2641,2638,2635,3175,2633,2632,2639,2636,2634,2984,11034,11151 Array ( [0] => 2640 [1] => 20157 [2] => 2637 [3] => 2642 [4] => 2641 [5] => 2638 [6] => 2635 [7] => 3175 [8] => 2633 [9] => 2632 [10] => 2639 [11] => 2636 [12] => 2634 [13] => 2984 [14] => 11034 [15] => 11151 )