สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11170,11027,18676,11021,9325,11038,18673,8241,13044,8467,10230,19502,8466,11036,11496,18679,13045,14755 Array ( [0] => 11170 [1] => 11027 [2] => 18676 [3] => 11021 [4] => 9325 [5] => 11038 [6] => 18673 [7] => 8241 [8] => 13044 [9] => 8467 [10] => 10230 [11] => 19502 [12] => 8466 [13] => 11036 [14] => 11496 [15] => 18679 [16] => 13045 [17] => 14755 )