สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6860,19151,4977,21065,1564,23291,21716,11218,3827,23086,22157,18224,4161,6456,22938,20997,2703,22774 Array ( [0] => 6860 [1] => 19151 [2] => 4977 [3] => 21065 [4] => 1564 [5] => 23291 [6] => 21716 [7] => 11218 [8] => 3827 [9] => 23086 [10] => 22157 [11] => 18224 [12] => 4161 [13] => 6456 [14] => 22938 [15] => 20997 [16] => 2703 [17] => 22774 )