สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6633,22885,3189,6189,3532,17660,22288,22141,9928,6336,22121,1587,19533,8287,21165,6731,23347,9136 Array ( [0] => 6633 [1] => 22885 [2] => 3189 [3] => 6189 [4] => 3532 [5] => 17660 [6] => 22288 [7] => 22141 [8] => 9928 [9] => 6336 [10] => 22121 [11] => 1587 [12] => 19533 [13] => 8287 [14] => 21165 [15] => 6731 [16] => 23347 [17] => 9136 )