สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23347,21968,22052,8262,1417,2869,16713,9935,21877,9371,2380,5177,11257,9477,10759,19727,14314,3941 Array ( [0] => 23347 [1] => 21968 [2] => 22052 [3] => 8262 [4] => 1417 [5] => 2869 [6] => 16713 [7] => 9935 [8] => 21877 [9] => 9371 [10] => 2380 [11] => 5177 [12] => 11257 [13] => 9477 [14] => 10759 [15] => 19727 [16] => 14314 [17] => 3941 )