สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10858' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9387,1427,5167,10851,16503,1346,19473,13575,22050,6446,3657,7911,20131,3628,3018,21469,1484,21265 Array ( [0] => 9387 [1] => 1427 [2] => 5167 [3] => 10851 [4] => 16503 [5] => 1346 [6] => 19473 [7] => 13575 [8] => 22050 [9] => 6446 [10] => 3657 [11] => 7911 [12] => 20131 [13] => 3628 [14] => 3018 [15] => 21469 [16] => 1484 [17] => 21265 )