สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,9900,8722,19648,8761,9905,8731,8749,10232,10547,8759,11089,21229,9916,11095,11086,8756,11096 Array ( [0] => 8726 [1] => 9900 [2] => 8722 [3] => 19648 [4] => 8761 [5] => 9905 [6] => 8731 [7] => 8749 [8] => 10232 [9] => 10547 [10] => 8759 [11] => 11089 [12] => 21229 [13] => 9916 [14] => 11095 [15] => 11086 [16] => 8756 [17] => 11096 )