สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10788' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12473,9150,10149,6612,10393,6234,21698,7768,14531,19315,3144,15787,13614,22802,14740,2714,22832,2697 Array ( [0] => 12473 [1] => 9150 [2] => 10149 [3] => 6612 [4] => 10393 [5] => 6234 [6] => 21698 [7] => 7768 [8] => 14531 [9] => 19315 [10] => 3144 [11] => 15787 [12] => 13614 [13] => 22802 [14] => 14740 [15] => 2714 [16] => 22832 [17] => 2697 )