สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10788' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1217,20836,4231,22286,1323,10457,20261,10995,10634,14346,6298,5604,4965,20547,4208,14561,3149,6454 Array ( [0] => 1217 [1] => 20836 [2] => 4231 [3] => 22286 [4] => 1323 [5] => 10457 [6] => 20261 [7] => 10995 [8] => 10634 [9] => 14346 [10] => 6298 [11] => 5604 [12] => 4965 [13] => 20547 [14] => 4208 [15] => 14561 [16] => 3149 [17] => 6454 )