สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT

PKG SIZE
(Not fixed)

155*85*38

/
q select pid from dex_product where pid<>'10725' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17202,14739,23623,3206,21825,23494,14122,24509,14717,20946,10478,20952,23437,8426,21827,19673,18714,12049 Array ( [0] => 17202 [1] => 14739 [2] => 23623 [3] => 3206 [4] => 21825 [5] => 23494 [6] => 14122 [7] => 24509 [8] => 14717 [9] => 20946 [10] => 10478 [11] => 20952 [12] => 23437 [13] => 8426 [14] => 21827 [15] => 19673 [16] => 18714 [17] => 12049 )