สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart

PKG SIZE
(Not fixed)

155*85*38

/
q select pid from dex_product where pid<>'10725' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13244,10739,11485,22075,10478,18709,23494,10368,17201,10080,19564,18710,19673,23436,17197,18712,20946,23441 Array ( [0] => 13244 [1] => 10739 [2] => 11485 [3] => 22075 [4] => 10478 [5] => 18709 [6] => 23494 [7] => 10368 [8] => 17201 [9] => 10080 [10] => 19564 [11] => 18710 [12] => 19673 [13] => 23436 [14] => 17197 [15] => 18712 [16] => 20946 [17] => 23441 )