มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,10499,15823,18675,9994,20046,18680,18678,11732,9999,9316,11734,10000,10690,9996,10689,18681,9993 Array ( [0] => 19621 [1] => 10499 [2] => 15823 [3] => 18675 [4] => 9994 [5] => 20046 [6] => 18680 [7] => 18678 [8] => 11732 [9] => 9999 [10] => 9316 [11] => 11734 [12] => 10000 [13] => 10690 [14] => 9996 [15] => 10689 [16] => 18681 [17] => 9993 )