มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,10498,11734,11733,9995,10692,11735,18674,11737,11730,9994,19621,9316,11731,9998,20043,20049,11736 Array ( [0] => 20047 [1] => 10498 [2] => 11734 [3] => 11733 [4] => 9995 [5] => 10692 [6] => 11735 [7] => 18674 [8] => 11737 [9] => 11730 [10] => 9994 [11] => 19621 [12] => 9316 [13] => 11731 [14] => 9998 [15] => 20043 [16] => 20049 [17] => 11736 )