มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10497,10500,9995,19621,11736,9994,15822,20046,10000,10691,10689,9827,20045,18674,10690,11732,24239,18675 Array ( [0] => 10497 [1] => 10500 [2] => 9995 [3] => 19621 [4] => 11736 [5] => 9994 [6] => 15822 [7] => 20046 [8] => 10000 [9] => 10691 [10] => 10689 [11] => 9827 [12] => 20045 [13] => 18674 [14] => 10690 [15] => 11732 [16] => 24239 [17] => 18675 )