มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- [Ultra Monster Series] 's Soft Vinyl Doll renewal!
- Ultra monster series 85, [Gubira] 's soft vinyl figure newly appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 15.8 x 7.8 x 7.2 cm / 62g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10693' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,9827,15823,10691,11738,11731,9315,21869,20046,9313,11733,10502,18681,18678,15822,11730,10689,10692 Array ( [0] => 20042 [1] => 9827 [2] => 15823 [3] => 10691 [4] => 11738 [5] => 11731 [6] => 9315 [7] => 21869 [8] => 20046 [9] => 9313 [10] => 11733 [11] => 10502 [12] => 18681 [13] => 18678 [14] => 15822 [15] => 11730 [16] => 10689 [17] => 10692 )