มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10500,21869,10000,20045,18672,10498,10501,24239,18675,11732,10497,22211,9312,9827,11734,20044,18680,9313 Array ( [0] => 10500 [1] => 21869 [2] => 10000 [3] => 20045 [4] => 18672 [5] => 10498 [6] => 10501 [7] => 24239 [8] => 18675 [9] => 11732 [10] => 10497 [11] => 22211 [12] => 9312 [13] => 9827 [14] => 11734 [15] => 20044 [16] => 18680 [17] => 9313 )