มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10691,11731,11737,22211,10500,10498,9314,20043,19619,10693,9992,10502,9316,11732,20044,20042,20046,10000 Array ( [0] => 10691 [1] => 11731 [2] => 11737 [3] => 22211 [4] => 10500 [5] => 10498 [6] => 9314 [7] => 20043 [8] => 19619 [9] => 10693 [10] => 9992 [11] => 10502 [12] => 9316 [13] => 11732 [14] => 20044 [15] => 20042 [16] => 20046 [17] => 10000 )