มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19619,15823,20042,10689,18674,11729,18678,10498,9992,10499,9998,9996,18672,11738,11731,9994,18680,9312 Array ( [0] => 19619 [1] => 15823 [2] => 20042 [3] => 10689 [4] => 18674 [5] => 11729 [6] => 18678 [7] => 10498 [8] => 9992 [9] => 10499 [10] => 9998 [11] => 9996 [12] => 18672 [13] => 11738 [14] => 11731 [15] => 9994 [16] => 18680 [17] => 9312 )