มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Dada] Soft Vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14 x 7 x 3 cm / 32g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10692' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,11735,9315,9992,11734,11738,20044,18677,11732,10498,9993,9994,19619,18675,11730,18672,22211,10000 Array ( [0] => 20048 [1] => 11735 [2] => 9315 [3] => 9992 [4] => 11734 [5] => 11738 [6] => 20044 [7] => 18677 [8] => 11732 [9] => 10498 [10] => 9993 [11] => 9994 [12] => 19619 [13] => 18675 [14] => 11730 [15] => 18672 [16] => 22211 [17] => 10000 )