สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9999,18672,9996,18677,18674,10692,11732,9998,21869,9993,20044,18681,10500,20045,10000,9995,11734,9312 Array ( [0] => 9999 [1] => 18672 [2] => 9996 [3] => 18677 [4] => 18674 [5] => 10692 [6] => 11732 [7] => 9998 [8] => 21869 [9] => 9993 [10] => 20044 [11] => 18681 [12] => 10500 [13] => 20045 [14] => 10000 [15] => 9995 [16] => 11734 [17] => 9312 )