สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10690,22211,9998,20045,9313,9993,20043,9992,18680,9994,19621,9315,19619,9316,9314,9999,18672,18681 Array ( [0] => 10690 [1] => 22211 [2] => 9998 [3] => 20045 [4] => 9313 [5] => 9993 [6] => 20043 [7] => 9992 [8] => 18680 [9] => 9994 [10] => 19621 [11] => 9315 [12] => 19619 [13] => 9316 [14] => 9314 [15] => 9999 [16] => 18672 [17] => 18681 )