สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9314,11737,10000,11731,15823,9998,22211,18681,9316,11729,9992,10500,19621,10502,20049,18680,20042,11730 Array ( [0] => 9314 [1] => 11737 [2] => 10000 [3] => 11731 [4] => 15823 [5] => 9998 [6] => 22211 [7] => 18681 [8] => 9316 [9] => 11729 [10] => 9992 [11] => 10500 [12] => 19621 [13] => 10502 [14] => 20049 [15] => 18680 [16] => 20042 [17] => 11730 )