สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 180mm

- From [Ultraman Gide], [Ultraman Beerial Atrocious] has become a Soft Vinyl figure, and appears in Ultra Monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 18.5 x 8.5 x 3.3 cm / 60g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10691' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,9316,11735,18672,10502,10689,10501,18680,10693,11729,22211,10500,18677,18675,10692,11738,9996,9314 Array ( [0] => 20048 [1] => 9316 [2] => 11735 [3] => 18672 [4] => 10502 [5] => 10689 [6] => 10501 [7] => 18680 [8] => 10693 [9] => 11729 [10] => 22211 [11] => 10500 [12] => 18677 [13] => 18675 [14] => 10692 [15] => 11738 [16] => 9996 [17] => 9314 )