สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,9315,20048,11736,11737,24239,10000,11738,18681,18674,9827,20043,20049,20046,10502,11729,9996,20045 Array ( [0] => 9998 [1] => 9315 [2] => 20048 [3] => 11736 [4] => 11737 [5] => 24239 [6] => 10000 [7] => 11738 [8] => 18681 [9] => 18674 [10] => 9827 [11] => 20043 [12] => 20049 [13] => 20046 [14] => 10502 [15] => 11729 [16] => 9996 [17] => 20045 )