สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,9994,11737,11729,10502,9996,10500,20049,11733,10692,9999,18678,15822,20046,18674,10691,20043,10000 Array ( [0] => 20048 [1] => 9994 [2] => 11737 [3] => 11729 [4] => 10502 [5] => 9996 [6] => 10500 [7] => 20049 [8] => 11733 [9] => 10692 [10] => 9999 [11] => 18678 [12] => 15822 [13] => 20046 [14] => 18674 [15] => 10691 [16] => 20043 [17] => 10000 )