สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9312,20046,18677,11732,11729,9999,18675,21869,9314,24239,10000,10502,9994,9315,9827,11735,18680,10692 Array ( [0] => 9312 [1] => 20046 [2] => 18677 [3] => 11732 [4] => 11729 [5] => 9999 [6] => 18675 [7] => 21869 [8] => 9314 [9] => 24239 [10] => 10000 [11] => 10502 [12] => 9994 [13] => 9315 [14] => 9827 [15] => 11735 [16] => 18680 [17] => 10692 )