สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra monster series, [Gielon star beast] 's soft vinyl figure appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 16.8 x 12.5 x 4.5 cm / 57g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10690' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,21869,18675,10497,11735,20043,9315,18674,11736,20049,11738,10501,9992,15822,11731,20048,18678,9999 Array ( [0] => 11733 [1] => 21869 [2] => 18675 [3] => 10497 [4] => 11735 [5] => 20043 [6] => 9315 [7] => 18674 [8] => 11736 [9] => 20049 [10] => 11738 [11] => 10501 [12] => 9992 [13] => 15822 [14] => 11731 [15] => 20048 [16] => 18678 [17] => 9999 )