สินค้าหมด

129 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10646' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15536,17154,16832,7942,21088,4616,7887,21952,12301,12125,6310,20769,21417,5288,8112,7497,17568,12107 Array ( [0] => 15536 [1] => 17154 [2] => 16832 [3] => 7942 [4] => 21088 [5] => 4616 [6] => 7887 [7] => 21952 [8] => 12301 [9] => 12125 [10] => 6310 [11] => 20769 [12] => 21417 [13] => 5288 [14] => 8112 [15] => 7497 [16] => 17568 [17] => 12107 )