สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,11732,20044,24239,20045,11736,9995,21869,11737,9827,9992,20047,10497,10693,9994,22211,20046,10500 Array ( [0] => 10502 [1] => 11732 [2] => 20044 [3] => 24239 [4] => 20045 [5] => 11736 [6] => 9995 [7] => 21869 [8] => 11737 [9] => 9827 [10] => 9992 [11] => 20047 [12] => 10497 [13] => 10693 [14] => 9994 [15] => 22211 [16] => 20046 [17] => 10500 )