สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,15822,10000,9993,21869,20049,10690,10497,11737,9995,22211,11732,18675,10693,20042,19619,9313,11729 Array ( [0] => 10502 [1] => 15822 [2] => 10000 [3] => 9993 [4] => 21869 [5] => 20049 [6] => 10690 [7] => 10497 [8] => 11737 [9] => 9995 [10] => 22211 [11] => 11732 [12] => 18675 [13] => 10693 [14] => 20042 [15] => 19619 [16] => 9313 [17] => 11729 )