สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo

- Ultra Hero series, [Ultraman Gide Royal Mega Master] 's Soft Vinyl Doll has appeared!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 13.6 x 7.4 x 3.8 cm / 52g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10499' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9996,11733,9994,18674,9315,10502,18675,18678,10693,20049,20044,18681,10497,9993,18677,9827,11729,11730 Array ( [0] => 9996 [1] => 11733 [2] => 9994 [3] => 18674 [4] => 9315 [5] => 10502 [6] => 18675 [7] => 18678 [8] => 10693 [9] => 20049 [10] => 20044 [11] => 18681 [12] => 10497 [13] => 9993 [14] => 18677 [15] => 9827 [16] => 11729 [17] => 11730 )