มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,10497,24239,9996,9995,10501,18674,11738,21869,18678,11732,9316,11730,9993,20045,20046,18681,11737 Array ( [0] => 10502 [1] => 10497 [2] => 24239 [3] => 9996 [4] => 9995 [5] => 10501 [6] => 18674 [7] => 11738 [8] => 21869 [9] => 18678 [10] => 11732 [11] => 9316 [12] => 11730 [13] => 9993 [14] => 20045 [15] => 20046 [16] => 18681 [17] => 11737 )