มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9996,18675,20044,10497,11732,18677,10500,11736,15822,11733,19621,20045,10693,9998,9314,18681,10690,21869 Array ( [0] => 9996 [1] => 18675 [2] => 20044 [3] => 10497 [4] => 11732 [5] => 18677 [6] => 10500 [7] => 11736 [8] => 15822 [9] => 11733 [10] => 19621 [11] => 20045 [12] => 10693 [13] => 9998 [14] => 9314 [15] => 18681 [16] => 10690 [17] => 21869 )