มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,10502,9994,10690,18674,11737,9315,11732,9992,11733,18681,20049,20048,9312,20045,9313,20046,10499 Array ( [0] => 20042 [1] => 10502 [2] => 9994 [3] => 10690 [4] => 18674 [5] => 11737 [6] => 9315 [7] => 11732 [8] => 9992 [9] => 11733 [10] => 18681 [11] => 20049 [12] => 20048 [13] => 9312 [14] => 20045 [15] => 9313 [16] => 20046 [17] => 10499 )