มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,10500,18681,9992,11735,9994,20042,11732,20045,18675,19619,20047,11734,9315,10502,10501,10499,18680 Array ( [0] => 20048 [1] => 10500 [2] => 18681 [3] => 9992 [4] => 11735 [5] => 9994 [6] => 20042 [7] => 11732 [8] => 20045 [9] => 18675 [10] => 19619 [11] => 20047 [12] => 11734 [13] => 9315 [14] => 10502 [15] => 10501 [16] => 10499 [17] => 18680 )