มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19619,20048,20045,9998,18678,9993,11735,18672,18675,20049,11731,10691,9315,9994,11738,9312,15822,10499 Array ( [0] => 19619 [1] => 20048 [2] => 20045 [3] => 9998 [4] => 18678 [5] => 9993 [6] => 11735 [7] => 18672 [8] => 18675 [9] => 20049 [10] => 11731 [11] => 10691 [12] => 9315 [13] => 9994 [14] => 11738 [15] => 9312 [16] => 15822 [17] => 10499 )