มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18672,18678,9313,9999,20044,9994,11737,11731,10498,11736,10690,20046,11729,10000,20045,10693,20047,11735 Array ( [0] => 18672 [1] => 18678 [2] => 9313 [3] => 9999 [4] => 20044 [5] => 9994 [6] => 11737 [7] => 11731 [8] => 10498 [9] => 11736 [10] => 10690 [11] => 20046 [12] => 11729 [13] => 10000 [14] => 20045 [15] => 10693 [16] => 20047 [17] => 11735 )