สินค้าหมด

800 BAHT

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 28 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10439' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18352,19412,9155,7389,17327,6567,19417,8417,13475,7858,8298,16148,17323,6434,5015,8944,19835,11130 Array ( [0] => 18352 [1] => 19412 [2] => 9155 [3] => 7389 [4] => 17327 [5] => 6567 [6] => 19417 [7] => 8417 [8] => 13475 [9] => 7858 [10] => 8298 [11] => 16148 [12] => 17323 [13] => 6434 [14] => 5015 [15] => 8944 [16] => 19835 [17] => 11130 )