สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13867,8033,20338,10054,65,20727,23021,13055,1831,23535,1837,1841,22673,13968,19405,4094,53,76 Array ( [0] => 13867 [1] => 8033 [2] => 20338 [3] => 10054 [4] => 65 [5] => 20727 [6] => 23021 [7] => 13055 [8] => 1831 [9] => 23535 [10] => 1837 [11] => 1841 [12] => 22673 [13] => 13968 [14] => 19405 [15] => 4094 [16] => 53 [17] => 76 )