มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 10 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10436' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22256,17496,5112,18323,545,4756,21786,2193,71,332,14072,10364,1841,14087,9475,16225,14090,23022 Array ( [0] => 22256 [1] => 17496 [2] => 5112 [3] => 18323 [4] => 545 [5] => 4756 [6] => 21786 [7] => 2193 [8] => 71 [9] => 332 [10] => 14072 [11] => 10364 [12] => 1841 [13] => 14087 [14] => 9475 [15] => 16225 [16] => 14090 [17] => 23022 )