สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10410' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10431,17584,8088,13453,19715,10841,10386,5216,21418,4516,12106,6084,17139,21049,13843,17564,11155,10389 Array ( [0] => 10431 [1] => 17584 [2] => 8088 [3] => 13453 [4] => 19715 [5] => 10841 [6] => 10386 [7] => 5216 [8] => 21418 [9] => 4516 [10] => 12106 [11] => 6084 [12] => 17139 [13] => 21049 [14] => 13843 [15] => 17564 [16] => 11155 [17] => 10389 )