มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10345' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22227,3092,22998,1106,11583,1101,22448,7843,17852,10801,1105,22554,23000,5518,19369,10805,11582,5517 Array ( [0] => 22227 [1] => 3092 [2] => 22998 [3] => 1106 [4] => 11583 [5] => 1101 [6] => 22448 [7] => 7843 [8] => 17852 [9] => 10801 [10] => 1105 [11] => 22554 [12] => 23000 [13] => 5518 [14] => 19369 [15] => 10805 [16] => 11582 [17] => 5517 )