สินค้าหมด

650 BAHT

Eighth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'10173' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21490,10698,19052,21491,16356,10152,16351,20346,16355,19153,16359,6418,16354,14672,14477,16361,16353,14673 Array ( [0] => 21490 [1] => 10698 [2] => 19052 [3] => 21491 [4] => 16356 [5] => 10152 [6] => 16351 [7] => 20346 [8] => 16355 [9] => 19153 [10] => 16359 [11] => 6418 [12] => 16354 [13] => 14672 [14] => 14477 [15] => 16361 [16] => 16353 [17] => 14673 )