สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14270,210,16919,16653,12380,21320,21428,15295,14272,16927,12386,7127,19939,7811,16643,15253,15289,14293 Array ( [0] => 14270 [1] => 210 [2] => 16919 [3] => 16653 [4] => 12380 [5] => 21320 [6] => 21428 [7] => 15295 [8] => 14272 [9] => 16927 [10] => 12386 [11] => 7127 [12] => 19939 [13] => 7811 [14] => 16643 [15] => 15253 [16] => 15289 [17] => 14293 )