สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10845,6081,6672,5843,17569,7289,4526,23201,8593,5576,15180,7879,15535,15211,6678,7021,21812,16832 Array ( [0] => 10845 [1] => 6081 [2] => 6672 [3] => 5843 [4] => 17569 [5] => 7289 [6] => 4526 [7] => 23201 [8] => 8593 [9] => 5576 [10] => 15180 [11] => 7879 [12] => 15535 [13] => 15211 [14] => 6678 [15] => 7021 [16] => 21812 [17] => 16832 )