สินค้าหมด

470 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10046' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8715,499,4964,5656,20198,10530,4952,4186,6222,10975,22480,15508,5675,5537,22542,13575,1323,14320 Array ( [0] => 8715 [1] => 499 [2] => 4964 [3] => 5656 [4] => 20198 [5] => 10530 [6] => 4952 [7] => 4186 [8] => 6222 [9] => 10975 [10] => 22480 [11] => 15508 [12] => 5675 [13] => 5537 [14] => 22542 [15] => 13575 [16] => 1323 [17] => 14320 )