สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10032' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18909,13,8043,53,4341,78,4716,21776,332,22361,16211,9982,13905,18313,22261,21627,20038,8877 Array ( [0] => 18909 [1] => 13 [2] => 8043 [3] => 53 [4] => 4341 [5] => 78 [6] => 4716 [7] => 21776 [8] => 332 [9] => 22361 [10] => 16211 [11] => 9982 [12] => 13905 [13] => 18313 [14] => 22261 [15] => 21627 [16] => 20038 [17] => 8877 )