สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16113,5956,9820,16189,14624,20566,4486,14500,10772,18285,13903,15432,2185,78,18651,18293,8873,16321 Array ( [0] => 16113 [1] => 5956 [2] => 9820 [3] => 16189 [4] => 14624 [5] => 20566 [6] => 4486 [7] => 14500 [8] => 10772 [9] => 18285 [10] => 13903 [11] => 15432 [12] => 2185 [13] => 78 [14] => 18651 [15] => 18293 [16] => 8873 [17] => 16321 )