สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16972,23109,20573,8887,22307,10614,11106,23541,13957,18789,21954,13873,10481,14087,2202,13956,13092,2185 Array ( [0] => 16972 [1] => 23109 [2] => 20573 [3] => 8887 [4] => 22307 [5] => 10614 [6] => 11106 [7] => 23541 [8] => 13957 [9] => 18789 [10] => 21954 [11] => 13873 [12] => 10481 [13] => 14087 [14] => 2202 [15] => 13956 [16] => 13092 [17] => 2185 )