สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21109,329,1804,13574,5121,20572,22987,333,8872,1836,23733,1825,1822,18789,7549,21289,13906,13981 Array ( [0] => 21109 [1] => 329 [2] => 1804 [3] => 13574 [4] => 5121 [5] => 20572 [6] => 22987 [7] => 333 [8] => 8872 [9] => 1836 [10] => 23733 [11] => 1825 [12] => 1822 [13] => 18789 [14] => 7549 [15] => 21289 [16] => 13906 [17] => 13981 )