สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12988,14086,10484,1820,14080,1803,12814,18162,12928,1828,14624,10668,21,20498,13947,16220,1853,18764 Array ( [0] => 12988 [1] => 14086 [2] => 10484 [3] => 1820 [4] => 14080 [5] => 1803 [6] => 12814 [7] => 18162 [8] => 12928 [9] => 1828 [10] => 14624 [11] => 10668 [12] => 21 [13] => 20498 [14] => 13947 [15] => 16220 [16] => 1853 [17] => 18764 )