สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21628,17113,9830,70,14504,18301,13865,19828,20390,21273,14003,9111,20489,909,4096,9982,10607,19818 Array ( [0] => 21628 [1] => 17113 [2] => 9830 [3] => 70 [4] => 14504 [5] => 18301 [6] => 13865 [7] => 19828 [8] => 20390 [9] => 21273 [10] => 14003 [11] => 9111 [12] => 20489 [13] => 909 [14] => 4096 [15] => 9982 [16] => 10607 [17] => 19818 )