สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18943,22215,12458,5443,6653,18945,1432,21337,7911,8964,22270,20795,18656,2756,3039,22723,262,4941 Array ( [0] => 18943 [1] => 22215 [2] => 12458 [3] => 5443 [4] => 6653 [5] => 18945 [6] => 1432 [7] => 21337 [8] => 7911 [9] => 8964 [10] => 22270 [11] => 20795 [12] => 18656 [13] => 2756 [14] => 3039 [15] => 22723 [16] => 262 [17] => 4941 )