shop@dexclub.com

JaJa ชวน Homma ออกไปเล่นน้ำทะเล ทั้งสองเล่นทรายบนชายหาดกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่ง...จะเกิดอะไรขึ้นนั้น

อย่าลืมติดตามต่อในตอนนี้กันนะ